عکس پروفایلعکس نوشته جدید

عکس نوشته زیبا چشم برای پروفایل – عکس چشم مخصوص پروفایل

عکس نوشته زیبا چشم برای پروفایل – عکس چشم مخصوص پروفایل

مجموعه ای از تصاویر و عکس نوشته های زیبا درباره چشم و عکس نوشته با موشوع چشم و عکس پروفایل چشم قهوه ای و سیاه و آبی و عکس پروفایل چشم دخترانه و پسرانه و متن و جملات و نوشته های زیبا درباره چشم را در این بخش از سایت عکس نوشته گردآوری کردیم .

عکس پروفایل چشم زخم,عکس پروفایل چشم رنگی,عکس پروفایل چشم عسلی,عکس پروفایل چشم گریان,عکس پروفایل چشم نظر,عکس پروفایل چشم و ابرو,عکس پروفایل چشم مشکی,عکس پروفایل چشم انتظار, عکس نوشته چشم زخم,عکس نوشته چشم عسلی,عکس نوشته چشم انتظاری,عکس نوشته چشم نظر,عکس نوشته چشمانت,عکس نوشته چشمانم,عکس نوشته چشم بد,عکس نوشته چشم قهوه ای ها, متن چشم چشم دو ابرو,متن چشم من,متن چشم زخم,متن چشمانت,متن چشمات,متن چشم چشم دو ابرو تتلو,متن چشم چشم دو ابرو صورتش گیلاسه,متن چشم عسلی

جدیدترین و زیباترین عکس نوشته و عکس پروفایل با موضوع چشم

عکس نوشته زیبا چشم برای پروفایل - عکس چشم مخصوص پروفایل

عکس نوشته زیبا چشم برای پروفایل – عکس چشم مخصوص پروفایل

The eyes are one of the most powerful tools a woman can have.

چشم ها قدرت مند ترین اسلحه ای هستند که زن ها در اختیار دارند.

When a woman is talking to you, listen to what she says with her eyes.

هنگامی که یک زن با شما صحبت می کند، به آن چه که چشم هایش بیان می کنند گوش دهید.

A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

مرد از طریق چشم هایش و زن از طریق گوش هایش عاشق می شود

Perhaps our eyes need to be washed by our tears once in a while, so that we can see life with a clearer view again.

شاید چشم های ما نیاز دارند هر از چند گاهی با اشک های ما شسته شوند تا بتوانیم زندگی را با دیدی پاک تر از نو ببینیم

If I can see pain in your eyes then share with me your tears. If I can see joy in your eyes then share with me your smile.

اگر من می توانم درد را در چشم های تو ببینم پس اشک هایت را با من قسمت کن. اگر من می توانم لذت را در چشم های تو ببینم پس لبخندت را با من قسمت کن

Every closed eye is not sleeping, and every open eye is not seeing.

هر چشم بسته ای خواب نیست و هر چشم بازی در حال نگاه کردن نیست

Look into my eyes and you will see what your love is doing to me. My eyes have learned to smile

به چشم های من نگاه کن و ببین که عشق تو با من چه کرده است. چشم های من یاد گرفته اند که لبخند بزنند.

The beauty of a woman must be seen in her eyes not in her physical appearance. Eyes are the doorway to her heart, the place where love truly resides.

زیبایی یک زن را باید در چشم های او دید نه در مشخصات ظاهری او. چشم ها راهی به قلب او هستند، جایی که عشق واقعی در آن ساکن شده است.

Your eyes are like windows through which the reflection of your pure soul can be seen.

چشم های تو مانند پنجره ای هستن که در طریق آن می توان انعکاس روح پاک و خالص تو را دید

Don’t judge me unless you have looked through my eyes.

من را قضاوت نکن مگر زمانی که از چشم های من بنگری

Opening your eyes is not enough, Use them to create the world you want to see.

باز کردن چشم هایت کافی نیست. از آن ها برای ساختن دنیایی که دوست داری استفاده کن

Behind the most beautiful eyes, lay secrets deeper and darker than the mysterious sea.

در پس زیباترین چشم ها، راز هایی عمیق تر و تاریک تر از دریا های ناشناخته وجود دارد

Look into my eyes and hear what I’m not saying, for my eyes speak louder than my voice ever will

به چشم های من نگاه کن و گوش فرا بده به آن چه که می گویم. چشم های من همواره بلند تر از صدای من صحبت خواهند کرد

The eyes shout what the lips fear to say

چشم ها آن چه که لب ها از بیان آن وحشت دارند را فریاد می زنند

I wish there was nothing else in the world to do expect for losing myself in your eyes. I could continue doing that for the rest of my life time. I Love You.

امیدوار بودم هیچ چیز دیگر برای انجام دادن در دنیا به غیر از گم شدن در چشم های تو نبود. من می توانم به این کار برای باقی عمرم ادامه بدم. دوستت دارم.

You know you’re in love when you can see your unborn children in her eyes.

تو زمانی می فهمی عاشق شدی که فرزند به دنیا نیامده ات را در چشم های او ببینید.

A woman’s eyes cut deeper than a knife.

چشم های یک زن عمیق تر از چاقو می برد.

My eyes are an ocean in which my dreams are reflected….

چشم های من اقیانوسی است که رویا های من در آن انعکاس پیدا می کند.

Keep you eyes on the stars, and keep your feet on the ground

چشم هایت را به سوی ستاره ها و پا هایت را بر روی زمین نگه دارد

Eyes that do not cry, do not see.

چشم هایی که گریه نمی کنند، نمی بینند

You don’t see with your eyes, you see with your brain.

تو با چشم هایت نمی نگری با مغزت نگاه می کنی

The eyes have one language everywhere.

چشم ها در همه جا به یک زبان سخن می گویند

When I look into your eyes I realized I want to belong to you all my life.

هنگامی که من به چشم های تو نگاه می کنم متوجه می شوم که می خواهم تمام عمرم را متعلق به تو باشم

I feel like I could fly when I look into your eyes.

هنگامی که به چشم های تو نگاه می کنم احساس می کنم که می توانم پرواز کنم.

I love the way your eyes tell me all that you need to tell me, it truly makes me happy, really!

من راهی را که چشم های تو برای گفتن حرف هایی که نیاز است به من گویی دارند را دوست دارم. این واقعا من را خوشحال می کند. واقعا!
جملات انگلیسی و عاشقانه در مورد چشم

Your eyes are the brightest things I have ever seen, maybe even brighter than the stars above.

چشم های تو روشن ترین چیزی است که من تا به حال دیده ام. شاید حتی از ستاره های بالای سرمان هم روشن تر باشد.

You are the reason why I wake up each morning, to look and stare at your beautiful eyes.

تو دلیلی هستی که من هر صبح از خواب بیدار می شوم. تا به چشم های زیبای تو نگاه کنم و به آن ها خیره شوم

Those eyes of yours are the only pair of eyes I would never get tired staring at all life long.

آن چشم های تو تنها چشم هایی هستند که من هرگز از خیره شدن به آن ها برای همه عمرم خسته نخواهم شد.

One day, someone will look you in the eyes and make you realize what love truly is.

یک روز، کسی در چشم های تو نگاه خواهد کرد و به تو می فهماند که عشق واقعی چیست.

To have beautiful lips, say beautiful things. To have beautiful eyes, look at people and see the good in them.

برای داشتن لب های زیبا چیز های زیبا بگو. برای داشتن چشم های زیبا به مردم نگاه کن و خوبی های آن ها را ببین.

Let your soul smile through your heart and your heart smile through your eyes.

به روحت اجازه بده از طریق قلبت لبخند بزند و به قلبت اجازه بده از طریق چشم هایت لبخند بزند.

For a day, just for one day, talk about that which disturbs no one and bring some peace into those beautiful eyes.

برای یک روز، فقط برای یک روز، درباره چیزی صحبت کن که برای کسی مزاحمتی ایجاد نکند و صلح را به آن چشم های زیبا بیاور
جمله های قشنگ در مورد چشم های زیبا به زبان انگلیسی

You never know how you look through other people’s eyes.

تو هرگز نمی فهمی در چشم های مردم چگونه به نظر می رسی

The soul would have no rainbow had the eyes no tears.

روح هرگز بدون اشک چشم ها رنگین کمانی نخواهد داشت

Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.

از آن جایی که ما نمی توانیم واقعیت را تغییر دهیم به ما اجازه بدهید چشم هایی که واقعیت را می بینند را تغییر دهیم.

Open your eyes, look within. Are you satisfied with the life you’re living?

چشم هایت را باز کن و به آن نگاه کن. از زندگی ای که داری راضی هستی؟

She had a galaxy in her eyes, A universe in her mind

او یک کهکشان در چشم هایش و یک جهان در ذهنش داشت

He had beautiful eyes. The kind you could get lost in. And I guess I did

او چشم هایی زیبا داشت. از آن چشم هایی که می توانی در آن گم شوی و من حدس می زنم که گم شدم

Smile. Your eyes sparkle when you do

لبخند بزن. چشم های تو وقتی این کار را می کنی می درخشند

In a sea of people my eyes will always search for you

در دریای مردم چشم های من همیشه به دنبال تو خواهند گشت

Looking into someone’s eyes changes the entire conversation

نگاه کردن به چشم های دیگری همه مکالمه را تغییر خواهد داد

I wish my eyes could take photos

ای کاش چشم های من می توانستند عکس بگیرند

The eye is the jewel of the body

چشم ها جواهرات بدن هستند

Tears are nature’s lotion for the eyes. The eyes see better for being washed by them.

اشک ها شستشو دهنده های طبیعی چشم ها هستند. چشم های وقتی شسته می شوند بهتر خواهند دید

The world only exists in your eyes. You can make it as big or as small as you want

جهان تنها در چشم های تو جای دارد. تو می توانی هر طور که می خواهی آن را بزرگ یا کوچک کنی

عکس نوشته زیبا چشم برای پروفایل - عکس چشم مخصوص پروفایل

منبع : اینترنت

بازنشر : سایت عکس نوشته بزرگترین سایت عکس و متن و اس ام اس و شعر www.axneveshteh.ir

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن